Şirket Kurmak İsteyen Girişimciler İçin Yol Haritası

Giriş

Şirket kurmak isteyen girişimciler, sağlıklı ve düşük maliyetli adımlar atmak için aşağıda yer verilen maddelerin şirket kurmadan önce aşağıda detayı verilen konu başlıklarındaki kararlarının alınması faydalı olabilir.
- Faaliyet adresi neresi olmalı ?
- Şirketin konusu ve türü ( LTD , A.Ş. ) ne olmalı ?
- Şirketin unvanı ne olmalı ?
- Şirketin sermaye yapısı ne olmalı ?
- Şirketin NACE Kodu ne olmalı ?
- Şirketin ortaklık yapısı ne olmalı ?

Kuruluş Yerinin Önemi

Şirketiniz nerede yaşayacak? ve nerede büyüyecek? Bireyin yetişmesinde çevre şartları ne kadar önemli ise şirketinizin büyümesinde de çevre şartları o kadar önemlidir. Önerimiz Teknokent bünyesinde veya Teknokent sahasında yer alan kuluçka merkezlerinde adresinizi göstermeniz yönündedir.
Teknokent: Teknolojilere yönelik firmaların faaliyette bulunduğu ve 4691 sayılı kanun kapsamında desteklenen yerlerdir. Personel Gelir Vergisi, Personel Damga Vergisi, SGK Primi İşveren Primi, Kazanç Vergisi, Gümrük vergisi gibi istisnalardan yararlanma hakkını elde edersiniz.
Kuluçka Merkezi : Başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayarak büyümelerinde etkin rol oynayan teknopark sahaları içerisinde olan yerlerdir. Personel Gelir Vergisi, Personel Damga Vergisi, SGK Primi İşveren Primi, Kazanç Vergisi, Gümrük vergisi gibi istisnalardan yararlanma hakkını elde edersiniz.
Girişim Evleri: Kuluçka Merkezi
Ofis-Büro-İşyeri : Teknoparklar dışında iş merkezlerinde, müstakil yapılarda, alışveriş merkezlerinde iş amaçlı kullanılan mekanlardır.
Sanal ofis : Adres gösterilen ve posta – kargo-santral hizmeti alınan yerler.
Home ofis : Ev olarak kullandığımız mekanın bir bölümünün iş olarak kullanılması demektir.

Şirket Türünün Belirlenmesi

Şirket kuruluşu için öncelikle hangi türde bir şirket kuracağımıza karar vermeliyiz. Kanunlarda tanımlı birçok şirket türü mevcuttur. Bunlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden diğer bir ifade ile sermaye şirketi ve şahıs firması olarak iki ana grupta ele alınabilir.
Kısaca açıklamak gerekirse;
a. Sermaye Şirketleri; ortaklarının şahsından ayrı olarak tüzel bir kişiliğe sahip olan, sermayenin ön planda olduğu ve şirket ortaklarının sınırlı olarak sorumlu oldukları şirketlerdir. Sınırlı sorumluluk ise şirket ortaklarının şirket borçlarına karşı taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumlu olmalarını ifade eder.
b. Şahıs firması ise gerçek kişi olarak sermayenin ön planda olmadığı, ortaklarının sınırsız ve zincirleme sorumlu oldukları işyeri türleridir. Sınırsız sorumluluk, şirket alacaklılarına karşı ortakların tüm mal varlıklarıyla ve her birinin borcun tamamından sorumlu olmalarını ifade eder.
Türk Ticaret Kanunu haklarından gerçek kişi firmaları ( şahıs firmaları ) faydalanmamakta olup Sermaye Şirketleri faydalanmaktadırlar.
Devlet desteklerinden faydalanmak istediğinizde sermaye şirketi kurmanız kaçınılmazdır. Destek veren kurumlardan sadece KOSGEB işyerinizin türüne bağlı olmaksızın destek başvurularınızı değerlendirmeye alırken diğer kurum ve kuruluşlar sermaye şirketiniz üzerinden başvurularınızı değerlendirmeye almaktadırlar.
Sermaye şirketlerinden en çok tercih edilen Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Her iki şirket türlerinin yönetimsel, vergisel ve sermaye açısından farklarına aşağıda yer veriyoruz. Önerimiz Anonim Şirket kurmanız yönündedir.
Şirket türlerinin yönetimsel, vergisel ve sermaye açısından farkları;
Limited Şirket;
1. Ticaret Unvanına sahiptir.
2. Tüzel kişiliğe sahiptir.
3. Ana sözleşmelerin’ de yazmasa bile kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
4. Sermayesi en az 10.000 TL’ dir.
5. Tek ortaklı veya en çok 50 ortaklı olarak kurulabilir.
6. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
7. Ortaların pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. ( Hisse devri noter, ticaret odası ve bağlı olunan vergi dairesine bildirim yapıldığından maliyeti vardır )
8. Ortakların hisse satışından elde ettikleri gelirler süresiz vergiye tabidir.
9. Şirket yönetimi, şirket müdürü tarafından yürütülür. (Süreli veya süresiz olabilir)
10. Kurumlar vergisi mükellefidir. Limited ve Anonim şirketin vergisel yönden farkı bulunmamaktadır.

Anonim Şirket;
1. Ticaret Unvanına sahiptir.
2. Tüzel kişiliğe sahiptir.
3. Ana sözleşmelerin de yazmasa bile kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
4. Sermayesi en az 50.000 TL’ dir.
5. Tek ortaklı veya en çok 250 ortaklı olarak kurulabilir.
6. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
7. Hisse devri kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. ( Hisse devrinin ticaret odasına bildirilme yükümlülüğü yoktur, bu sebeple hisse devirleri maliyetsizdir.) Melek yatırımcıların en çok tercih ettikleri şirket türüdür.
8. Ortakların 730 günden sonraki hisse satışından elde ettikleri gelirler vergiye tabi değildir.
9. Şirket yönetimi, yönetim kuruluna aittir. ( Yönetim kurulu en fazla 3 yıllığına seçilebilir) Yönetim kurulu en az 1 yetkili atar. Yetkili Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini ifa eder. ( Yönetim Kurulu Başkanı en fazla 1 yıllığına seçilebilir )
10. Yönetim kurulu üyeleri borçların tamamından sorumludur.
11. Kurumlar vergisi mükellefidir. Limited ve Anonim şirketin vergisel yönden farkı bulunmamaktadır.

AÇIKLAMA Limited Şirket Anonim Şirket
Sermaye Yapısı 10.000_TL > 50.000_TL >
Kuruluşta Sermaye Bloke Kuruluş aşamasında sermayenin tamamı veya ¼ kısmı bankadan bloke edilmesi isteğe bağlıdır. Kuruluş aşamasında sermayenin tamamı veya ¼ kısmı bankadan bloke edilmesi zorunludur.
Yönetim Şekli Genel Müdür Süreli veya Süresiz yetki ile yönetir. Yönetiim Kurulu en fazla 3 yıllığına, Yönetim Kurulunu Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı en fazla 1 yıllığına seçilebilir.
Hisse Devri Hisse Devri Noter huzurunda gerçekleşir Ticaret Odasınca Tescil ve İlan Edilmesi zorunludur. Hisse Devri Ortak Pay Defterşne işlenmesi ile gerçekleşir Ticaret Odasına Tescil ve İlan edilmesi zorunlu değildir.
Hisse Devri Maliyeti Bağlı olunan Ticaret Odasınca yayınlanan harçlar ve noter masrafları bulunmaktadır. Maliyetsizdir.
Hisse Devri Vergisel Durum Değer artışı bireysel vergiye tabidir 730 günden sonraki devirler vergiye tabi değildir.
Vergisel Fark LTD ve A.Ş. aynı şekilde vergilendirilmekte olup fark bulunmamaktadır. LTD ve A.Ş. aynı şekilde vergilendirilmekte olup fark bulunmamaktadır.


Limited ve Anonim şirket arasındaki en temel farklar; kuruluş aşamasında bloke süreci, sermaye miktarları, yönetimleri, hisse devirleri ve hisse satışından doğan vergi konularındadır.
Her iki şirkette ana sözleşmelerinde yazmasa bile her türlü faaliyet alanına girebilirler.
Bu durumda neden ana sözleşmeye bu şirket şu işleri yapar şeklinde belirtiyoruz? Sebebi; Eğer ana sözleşmede yazmayan bir alanda faaliyet gösterilir ve zarar edilirse müdürlük yetkisi olmayan veya yönetim kurulunda olmayan ortaklar zararın tazminini diğer ortaklardan isteyebilirler. Fakat ana sözleşmede yazan bir faaliyet konusunda zarar söz konusu olursa hiçbir ortak bir diğerinden bu zararın tazmin edilmesini isteyemez.
Sermaye Koyma Süreci : Kuruluş aşamasında sermaye miktarı ortakların şirkete koymaları gereken parayı ifade eder. Bu miktarın tamamını kuruluş aşamasında bankaya yatırmak uygun olur, tamamını koyma imkânımız yok ise sermayenin ¼ kısmını kuruluş aşamasında koyabilir kalanı için ise 24 ay içerisinde koyulacağını taahhüt edebilirsiniz.
Hisse devri süreci; Anonim şirketlerde hisse devri kuruluş aşamasında onaylatılan pay defterine pay adedini ve tutarını alan kişilerin bilgilerini yazmakla mümkündür. Limited şirketlerde ise hisse devri ortaklar kurulu kararı ile yapılır. Noter onaylı karar tescil ve ilan ettirilir. Bu işlem zaman alıcı ve masraflı bir işlemdir. Dolayısıyla şirket belli bir noktaya geldikten sonra hisse dağıtmayı veya sıklıkla hisse devri yapmayı düşünenler için A.Ş. türü, ortaklık yapısını çok fazla değiştirmeyi düşünmeyenler için ise Ltd.Şti. türünün tercih edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Vergilendirme Süreci : Her iki şirket türü de kurumlar vergisine tabidir. Bu vergi, şirket kazancı üzerinden 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren %25 oranında alınan yıllık bir vergidir. Kazanç rakamı gelirlerin giderlerden çıkartılması ile ulaşılan rakamı ifade eder. Bu tutar yani kazanç ne olursa olsun %25’ lik oran değişmez. Ayrıca; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarının yüzde 100’ü kurumlar vergisi matrahından düşülerek vergi indirimi sağlanır.

Kuruluş Öncesi Hazırlıklar

Şirket kuruluşuna başlamadan önce, kısıtlı olan zaman dilimi içinde para ve zaman kaybına uğramadan kuruluşu tamamlayacak bilgi ve tecrübeye sahip özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile anlaşmış olmanız gerekmektedir.
Çözüm ortağınız olan Mali Müşavirinizin kuruluş aşamasında içinde bulunduğunuz duruma göre değişiklik gösteren konulara hâkim olması size sağlanan hak, istisna ve desteklerden faydalanmanız için önemlidir.
Kuruluş sürecinizin başlayabilmesi için adresinizin muhakkak kesinleşmiş olması gerekir. Sonradan adresin değişmesi mümkündür ancak ilave masraf ve zaman kaybı demektir.
Limited ve Anonim şirketin kuruluş aşamaları tamamı ile birbirinin aynıdır. Ayrıntıda birkaç farklılık vardır. Aşağıda yer alan süreçler Limited ve Anonim şirket için geçerlidir.

Kuruluş süreçleri aşağıdaki gibidir.
1. Kurucu ortaklar güncel kimlik ve ikametgahlarını hazır hale getirmeliler,
2. Ana sözleşmenin MERSİS sistemi üzerinden online olarak doldurulması,
3. Ana sözleşmenin doldurulduktan sonra onaya gönderilmesi ve yine sistem üzerinden şirketin vergi kimlik numarasının alınması,
4. Temsil ve ilzam yetkilisinin ( Limited Şirketlerde Genel Müdür, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ) Unvan altında imza atacak kişinin belirlenmesi,
5. Onaylı ana sözleşme, kimlik fotokopisi, ikametgah ve vergi numarası belgesi ile bankaya giderek şirket unvanı adına hesap açtırılması,
6. Şirket adına açtırılan hesaba sermayenin 1/4 ünün ortaklar tarafından bankaya yatırılarak bloke ettirilmesi, (Dikkat bankadan alınan yazıda imza atan kişiler için bankadan imza sirküleri alınız )
7. Bankadan alınan bloke yazısı, bağlı olduğunuz ilin Ticaret Odası Tescil Servisine başvurulması,
8. Ticaret Odasınca tescil müracaatınız tamamlanınca şirketinizin türüne göre hazırlanan defterler Ticaret Odası yetkililerince tarafınıza verilmektedir. Defterlerin teslim aşaması Ticaret Odaların kendi iş akışına göre değişiklik gösterebilmektedir.
9. Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküleri çıkartabilmesi için Ticaret Odasından alınan tescil belgesi ile notere müracaat edilebilir. ( Dikkat 2 adet çıkartınız )
10. Tecilden alınan belgeler, diğer belgeler ile takım yapılarak bağlı olduğunuz vergi dairesine müracaat edilmelidir.
11. Vergi dairesi işyerinin fiilen açık olduğunu ve yerin tespiti için yoklama memuru atar. Yoklama memuru işyerinize gelmek için iş planına ekler, temsil ve ilzama yetkili olunan kişiyi firmanızı ziyaret ettiğinde görmek ister ardından tutanak düzenler ( Yeriniz de olamaz iseniz tekrar başvuru yapmanız gerekebilir )

Kuruluş için kurucular tarafından hazırlaması gereken belgeler:
a. Ortakların güncel nüfus cüzdanı fotokopisi
b. Ortakların 2’şer adet vesikalık fotoğrafı,
c. Ortaklara ait ikametgahi (E-devletten, Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınabilir.)
d. Şirkete ait kira kontratı veya tahsis yazısı.

Kuruluş Öncesi Unvan Belirlemede Dikkat Edilecek Hususlar

- İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
- Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
- Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.
- Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.
- Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

Kuruluş Öncesi Ana Sözleşme Süreci

Ana sözleşme şirketin ortaklarının, unvanının, amaç ve konusunun, adresinin, sermaye miktarının, ortaklık yapısının, yönetiminin vb. konuların belirtildiği, kurucu ortaklar tarafından imzalanan yazılı bir sözleşmedir. Kanunun, şirketin kuruluşunu bağladığı olay bu sözleşmenin tescilidir. Diğer bir değişle ana sözleşmenin tescil (ticaret siciline kayıt) olduğu gün şirket resmen kurulmuştur.
Ana sözleşmenin düzgün olarak doldurulması çok önemlidir. Hazırlanan ana sözleşme mersis sistemi tarafından bağlı olduğunuz Ticaret Odası bünyesindeki Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanarak tescil edilmektedir. Hatalı bir nokta olması durumunda ana sözleşmemiz tescilden iade olabilir. Zaman ve masraf kaybınız olmaması için kesinlikle yetki verdiğiniz Mali Müşavirinizden yardım almanızı öneririz

Sermayenin Bloke Edilmesi

Bu işlen Anonim Şirket kuracaklar için zorunlu olup Limited Şirket kuracaklar için zorunlu değil isteğe bağlıdır. Banka memurunun bloke işlemini yapabilmesi için vergi numarası ile şirket bilgilerini ekranında (kendi sisteminde) görebilmesi gerekiyor. Şirket bilgilerinin bankanın sistemine düşmesi ise bazı bankalarda aynı gün içerisinde gerçekleşirken bazılarında ise ancak ertesi gün öğleden sonra olabiliyor. Bu durum bankadan kaynaklı bir günlük zaman kaybına sebep olur. Zaman kaybetmemek açısından başka bir bankada aynı işlemi yapabilme imkanı olabilmektedir. Bloke işlemi neticesinde banka tarafından şirket ortaklarına paranın bloke edildiğine dair bir yazı verilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; Eğer ortak sayısı birden fazla ise her ortak için ayrı ayrı, kendi sermaye payının 1/4′ ü kadar bloke yapıldığının verilen bloke yazısında ifade edilmeli veya ayrı ayrı evrak düzenlenmesidir. Aksi takdirde toplam sermayenin 1/4′ ü bloke edilmiştir şeklinde evrak düzenlenirse bu evrak sicil tarafından kabul edilmemektedir. Bloke evrakı ana sözleşmenin tescile verilebilmesi için gereken belgelerden biridir.

Nace Kodunun Önemi

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.
KOSGEB tarafından verilen desteklere başvuru yapmayı planlıyor iseniz KOSGEB bazı NACE kodlarını destek kapsamından çıkartmıştır. Bu sebeple kuruluş aşamasında şirketiniz için uygun NACE kodunu belirlemeniz önem arz etmektedir. İlerleyen sürelerde ihtiyacınız doğrultusunda NACE kodunuzu değiştirme imkânınız bulunmaktadır.

Şirketinizin Tescil ve İlan Süreci

Tescil aşaması muhasebeciniz tarafından sürdürülebilecek olan ve şirket ortak veya ortaklarının bizzat bulunmalarına gerek olmayan bir süreçtir.
1- Kuruluş dilekçesi,
2- Sermayenin Bloke Yazısı ( Anonim Şirket kuracaklar için ),
3- Oda Kayıt Beyannamesi fotoğraflı,
Evrakların incelenip tescil olması genelde aynı gün sonuçlanmaktadır. Muhasebeci tarafından internet ortamında tescilin sonucu takip edilir. Eğer işlem tamamlandı ise tescil evrakları Ticaret Odasından alınır. Kanunun şirketin kuruluşunu bağladığı olay tescildir. Şirketimiz tescil olduğuna göre artık bu tarih itibariyle resmen kurulmuştur. Ana sözleşmemiz tescil tarihi ile aynı gün Ticaret Sicil Gazetesi‘ nde yayınlanacaktır. Şirketimiz kuruluş aşamasında yine bağlı olduğunuz oda tarafından defterleriniz tasdik edilecektir.

Limited Şirketlerin tutmak zorunda olduğu defterler aşağıda sıralanmıştır;
1. Yevmiye Defteri
2. Kebir Defteri
3. Envanter Defteri
4. Ortaklar Pay Defteri
5. Genel Kurul Karar Defteri

Anonim Şirketlerin tutmak zorunda olduğu defterler aşağıda sıralanmıştır;
1. Yevmiye Defteri
2. Kebir Defteri
3. Envanter Defteri
4. Ortaklar Pay Defteri
5. Yönetim Kurulu Karar Defteri
6. Genel Kurul Karar Defteri
7. Damga Defteri

İmza Sirküleri Süreci

Tescil sürecinden sonra kuruluşa devam edilebilmesi için şirket imza yetkilisinin tescil evrakları ile notere gitmesidir. Noterde 2 nüsha imza sirküleri ile bir nüsha muhasebe vekaleti çıkarılmalıdır. İmza sirkülerinin biri vergi dairesine müracaatta kullanılmaktadır, diğeri ise yetkilide kalacaktır. Muhasebe vekaleti ise muhasebecimizin kuruluşun diğer süreçlerini ve faaliyetiniz süresince resmi dairelerde işlem yapabilmesini sağlayacaktır.

Vergi Levhası Oluşturma Süreci

Vergi Dairelerinin belirli sorumluluk alanları vardır. Şirketinizin merkez adresi hangi vergi dairesinin sorumluluk alanı içerisinde kalıyor ise o dairenin mükellefiyiz demektir.
Ticaret sicilinde tescil ve ilanımız tamamlandığında otomatik olarak bağlı bulunulan vergi dairesinin sistemine düşmektedir. Vergi dairesi sicil bölümü ise kendine gelen iş emrini görüp kaydımızı yapmakta ve vergi levhamızı onaylamaktadır.
Muhasebeciniz kendi şifresi ile internet vergi dairesinden giriş yaparak vergi levhanızı pdf olarak indirip size mail atabilir. Vergi dairesinde süreci tamamlayabilmek için aşağıdaki belgeler ile daireye başvurulup kuruluş süreci tamamlanabilir.

1 - İşe Başlama Formu,
2 - Ana sözleşme,
3 - Tescil Yazısı,
4 - Sicil Tasdiknamesi,
5 - İmza Sirküleri kopyası,
6 - Ortak veya ortakların yerleşim yeri belgeleri,
7 - Ortak veya ortakların onaylı kimlik fotokopileri,
8 - Muhasebe Sözleşmesi,
9 - İşyeri Kira sözleşmesi veya Tahsis Yazısı (Eğer şirketimize kira bedeli olmayan bir yer tahsis edilmişse girişimciye bir tahsis yazısı verilir.

Bundan sonra vergi dairesi tarafından görevlendirilen yoklama memurunun işyerimize gelerek olumlu yoklama tutması gerekir.
Yoklama memuru geldiğinde, belirtilen adreste işyeri ile ilgili emareler görmeli ve tutacağı yoklamayı ortaklardan birine imzalatmalıdır. Yoklama vekaleten de imzalanabilir. Eğer işle ilgili hiç bir emare yok (ofis boş) ise, işyerimiz kapalı ise veya eşyalar olmasına rağmen şirket ortağı veya vekili ile görüşemezse yoklama tutulmadan memur geri döner. Tekrar yoklamaya gelinmesi için vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. Şirketinizin ofiste işle ilgili emareler (masa, sandalye ve bilgisayar gibi) görülerek tutulan yoklama fişi ortak veya vekili tarafından imzalandığında açılış yoklaması tamamlanmış olur. Bu olumlu yoklama neticesinde evraklar vergi dairesi tarafından işlenerek mükellefiyetler açılır.

Sgk Ve Bağkur Dosyası Açma Süreci

İşyerimizin SGM (Sosyal Güvenlik Merkezi) Müdürlüğüne bildirilmesi diğer bir değişle tescil ettirilmesi, şirket kuruluşunun zorunlu aşamalarından biri değildir. Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından ise en geç işçi çalıştırılmaya başlanacağı gün işyeri tescilinin yapılması gerekmektedir. Eğer ortak haricinde maaş alan olmayacaksa hiç bir şekilde işyerimizin SGM Müdürlüğüne bildirilmesine ihtiyaç yoktur.
Kanunen, şirket ortaklarının ortağı oldukları şirkette sigortalı (4a’ lı) olmaları yasaktır. Bu kişiler şirket ortaklıklarından ötürü bağkurlu (4b’ li) olmak zorundadırlar. Eğer ortağı olmadıkları başka bir şirkette sigortalı olarak çalışıyor iseler bağkurlu olmalarına da gerek yoktur. Diğer şirkette ki bu çalışmaları son bulduğu gün itibariyle şirket ortağı olmalarından ötürü bağkurlu olmak zorundadırlar. Ortağın bağkur kaydı Ticaret Odasının bildirmesi üzerine SGM Müdürlüğü tarafından açılır. Fakat uygulamada bu sistem pek yürümediğinden eğer bağkur kaydı açılmamışsa (e-devletten kontrol edilebilir) ortak kendisi SGM Müdürlüğüne başvurarak bağkurunu açtırabilir.
NOT : Bağkur primi aylık gelirin %34,5′ i oranında ödenir. Bağkur priminin hangi tutarda ödeneceği bağkurlunun kendi aylık gelir beyanına yürürlülükteki asgari ücretten az olmamak kaydıyla bağlanır. Herhangi bir beyanda bulunulmazsa en düşük tutardan ödeme yapılır. Bağkur primlerini zamanın da ödeyenler için %5 lik indirim vardır. İşyeri adresimiz hangisinin kapsamında ise o müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. İşyeri SGM tescili, şirket ortağının bulunması gerekmeyen yalnızca muhasebeci tarafından yürütülebilecek bir süreçtir. Muhasebeci tarafından yürtülebilmesi için ise “Tescil ve İlan” aşamasında belirttiğimiz muhasebe vekaletinin verilmiş olması gerekir.

SGM Müdürlüğüne verilmesi gereken evraklar ise şu şekildedir;
1. İşyeri Bildirgesi (ek 6),
2. Vergi Levhası Fotokopisi,
3. Ortakların Kimlik Fotokopileri,
4. Ortakların Yerleşim Yeri Belgeleri
5. Muhasebe Vekaleti Fotokopisi
6. İmza Sirküleri Fotokopisi
7. Sicil Gazetesi veya Gazete Yerine Geçen Belgenin Fotokopisi
8. Faaliyet Belgesi Fotokopisi
9. Şifre Talep Formu (ek 1) – Şifre temsil ve ilzam yetkilisinin e-devlet ekranına düşmektedir.
10. Teslim Tutanağı (ek 2)
11. E-Sigorta Sözleşmesi
Bu evraklar teslim edildiğinde, genellikle aynı gün içinde işyeri kaydımız yapılmaktadır. Vergi dairesinden farklı olarak, SGM Müdürlüğünce işyerine yoklamaya gelinmesi söz konusu değildir. İşyeri kaydımız tamamlandığında SGM Müdürlüğü tarafından muhasebecimize “işyeri sicil numarası” ve “şifre” verilmektedir. İşe almalar, işten ayrılmalar ve çalışanların aylık sigorta primlerinin tahakkuk ettirilmesi bu şifre ile internet üzerinden yapılmaktadır.

Kuruluş Maliyeti Gider Kalemleri Ve Tutarları

Kuruluş işlemleri yürütülürken yapılan harcamaları iki ana başlıkta toplayabiliriz. Şirket kuruluş giderleri ve sermaye blokesi.
Şirket kuruluş giderleri, aşağıdaki tablolarda kalemler halinde ifade edildiği gibi şirketin statüsü, ortak sayısı, sermayesi v.b. kalemlere göre değişiklik göstermektedir. Burada kesin bir rakam verilemeyip yaklaşık olarak ifade etmemizin sebebi, ana sözleşmenin tescil ve ilanında alınan masrafların kelime başı ücret ile hesap edilmesidir.
“SERMAYENİN BLOKE EDİLMESİ” sermayenin 1/4′ ünün kuruluş sürecinde bankaya bloke ettirilmesi gerekmektedir. Bloke edilen tutar kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra bankadan çekilerek şirket için harcanabilecek bir meblağdır.

Limited Şirket için;
Kuruluş giderleri için 2.500,00 TL ve buna ilave olarak
Sermaye blokesi için 2.500,00 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 5.000 ,00 TL nakite ihtiyaç vardır. ( Bu işlem isteğe bağlıdır )
Anonim Şirket için ise;
Kuruluş giderleri için 2.500,00 TL ve buna ilave olarak
Sermaye blokesi için 12.500 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 15.000,00 TL nakite ihtiyaç bulunmaktadır.
Şahıs Firmaları için ise;
Kuruluş giderleri için 900,00 TL

Uygulama

Ekran Görüntüleri

Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61